Privacyverklaring

Website

Bekijk hier de privacyverklaring mbt het gebruik van deze website

Breed Onderhoud, gevestigd aan de Industriestraat 2, 1704 AA, Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • Bedrijfsnaam: Breed Onderhoud
  • Adresgegevens: Industriestraat 2, 1704 AA  Heerhugowaard
  • Contactgegevens: 072-5719565   info@breedonderhoud.nl
  • Sonja Vet is de functionaris Gegevensbescherming van Breed Onderhoud. Zij is te bereiken via info@breedonderhoud.nl

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in het Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vindt Breed Onderhoud erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens.

Dit zijn de gegevens die wij van u ontvangen:

  • naam en adresgegevens
  • telefoonnummer
  • email adres
  • KvK nummer
  • BTW nummer
  • IBAN nummer

Breed Onderhoud bewaart deze gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Daarnaast verkoopt of verhuurt Breed Onderhoud uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Breed Onderhoud blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Breed Onderhoud en hebt u het recht op overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@breedonderhoud.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.

Breed Onderhoud wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Al onze medewerkers en onderaannemers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Breed Onderhoud neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@breedonderhoud.nl